Ngày 31/03/2023, đại diện UBTECH Việt Nam, IPPTech (công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn Liên...